Πολιτικ?ς Ασφαλε?ας

Προκαταβολ?

Η προκαταβολ? που χρε?νεται με κ?θε παραγγελ?α κρ?τησης ισο?ται με τη χρ?ωση της πρ?της διανυκτ?ρευσης. Η παραγγελ?α κρ?τησης θεωρε?ται ?τι ολοκληρ?νεται με την λ?ψη της προκαταβολ?ς απ? το ξενοδοχε?ο Αρκ?δι.Πρ?ωρη αναχ?ρηση

Σε περ?πτωση που ο πελ?της δεν χρησιμοποι?σει τα δωμ?τια που ?χει παραγγε?λει για ?λη ? μ?ρος της προκαθορισμ?νης περι?δου το ξενοδοχε?ο δικαιο?ται να αποζημιωθε? κρατ?ντας τη προκαταβολ?. Αν ο πελ?της προειδοποι?σει το ξενοδοχε?ο τουλ?χιστον 3 μ?ρες νωρ?τερα και τους καλοκαιρινο?ς μ?νες (Ιο?λιο, Α?γουστο, Σεπτ?μβριο) 10 μ?ρες νωρ?τερα, τ?τε απαλλ?σεται απ? την αποζημ?ωση και το ξενοδοχε?ο υποχρεο?ται στην ?μεση επιστροφ? της προκαταβολ?ς που εισ?πραξε.Προσωπικ? στοιχε?α

Το ξενοδοχε?ο Αρκ?δι χρησιμοποιε? τα προσωπικ? στοιχε?α του πελ?τη με απ?λυτη εχεμ?θεια και μ?νο για ?τι ?χει σχ?ση με την κρ?τηση και διαμον? των δωματ?ων. Το ξενοδοχε?ο δεσμε?ται ?τι δεν θα δ?σει τα προσωπικ? στοιχε?α του πελ?τη σε τρ?τους για οποιδ?ποτε λ?γο.Πιστωτικ?ς κ?ρτες

Για την ολοκλ?ρωση της παραγγελ?ας ο πελ?της μεταφ?ρεται σε ασφαλ? ιστοσελ?δα της Τρ?πεζας Πειραι?ς (Winbank) ?που β?ζει τα στοιχε?α της πιστωτικ?ς του κ?ρτας η οπο?α θα χρεωθε? το ποσ? που αναλογε? σε μ?α διανυκτ?ρευση. Σε καμ?α περ?πτωση δε θα ζητηθε? απ? των πελ?τη να καταχωρ?σει τα στοιχε?α της πιστωτικ?ς του κ?ρτας στην ιστοσελ?δα του ξενοδοχε?ου (www.arkadi-hotel.gr) ο?τε θα αποθηκε?σει αυτ? τα στοιχε?α με οποιοδ?ποτε τρ?πο.Πρόσκληση ΤΓΣ 10/09/2018

https://q.bstatic.com/data/bsuitewf/e77d99b5bd66dd25de5ee25fe2f952cb5bbaf792.pdf

Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη;

  • BookingSuite: Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στην BookingSuite B.V., με έδρα στην οδό Herengracht 597, 1017 CE Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες, εταιρεία η οποία λειτουργεί αυτόν τον ιστοχώρο και τον ιστοχώρο suite.booking.com.